Józefosław

Sakrament małżeństwa

17 października 2019

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia zamieszkania (nie zameldowania!) narzeczonego lub narzeczonej. Jeśli miejscem załatwiania spraw przedślubnych ma nie być parafia zamieszkania narzeczonych, to wtedy parafia narzeczonego lub narzeczonej musi wyrazić zgodę. W tym celu należy udać się do swojej parafii z danymi narzeczonego i narzeczonej (imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) i uzyskać stosowny dokument.

Aby sporządzić akt małżeństwa, narzeczeni przynoszą, na dwa i pół miesiąca przed ślubem, do kancelarii (należy zgłosić się nie później niż 40 minut przed jej zamknięciem) następujące dokumenty:

  • świadectwa chrztu świętego, wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed zgłoszeniem się do kancelarii, z adnotacją „do sakramentu małżeństwa”;
  • świadectwa bierzmowania, jeśli nie są odnotowane na świadectwach chrztu świętego;
  • dowody osobiste;
  • zaświadczenie o uczestnictwie bądź ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej. Narzeczeni sami wybierają parafię, w której odbędą kurs przedmałżeński (nie potrzebne żadne skierowanie). Wykaz parafii z terminami konferencji można znaleźć na stronie internetowej: duszpasterstworodzin.pl
  • zaświadczenie z USC (niezbędne jeśli narzeczeni chcą, aby sakrament małżeństwa pociągał za sobą także skutki cywilnoprawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarty był kontrakt cywilny. Zaświadczenie z USC jest ważne trzy miesiące i w tym czasie powinien być zawarty ślub „konkordatowy”.
  • osoba owdowiała przedstawia kościelne świadectwo zgonu zmarłego współmałżonka (nie akt zgonu z USC!).

Na podstawie spisanego protokołu spisuje się zapowiedzi. Wygłasza się je przez dwie kolejne niedziele w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje ksiądz, który sporządził protokół przedślubny. Po wygłoszeniu tam zapowiedzi, zainteresowana strona przynosi dokument potwierdzający wygłoszenie zapowiedzi.

Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski, dlatego narzeczeni mają dwukrotnie przystąpić do sakramentu pokuty: zaraz po spisaniu zapowiedzi i przed ślubem.

Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po ukończeniu katechez przedślubnych oraz po wygłoszeniu zapowiedzi. Narzeczeni chcąc uzyskać licencję stawiając się do spisania protokołu informują o tym księdza podając tytuł parafii i miejscowość, w której ma się odbyć ślub.

Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w naszej kancelarii w uzgodnionym terminie. Narzeczeni stawiają się ze świadkami (przedstawiają dowody osobiste) lub jeśli oni nie mogę się stawić, to z ich danymi (imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania) i podpisują stosowne dokumenty. W drugim przypadku świadkowie podpisują dokumenty w dniu ślubu. Świadkiem małżeństwa może być osoba jakiegokolwiek wyznania lub niewierząca, byleby była osobą pełnoletnią.